Follow
Tran Quang Dat
Tran Quang Dat
Doctor of Physics, Le Quy Don Technical University
Verified email at lqdtu.edu.vn - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Reduced Graphene Oxide-Cu 0.5 Ni 0.5 Fe 2 O 4-Polyaniline Nanocomposite: Preparation, Characterization and Microwave Absorption Properties
TQ Dat, NT Ha, DQ Hung
Journal of Electronic Materials 46 (6), 3707-3713, 2017
122017
Efficient Removal of uranium from aqueous solution by reduced graphene oxide–Zn0. 5Ni0. 5Fe2O4 ferrite–polyaniline nanocomposite
DQ Tran, HT Pham, HQ Do
Journal of Electronic Materials 46 (6), 3273-3278, 2017
102017
Synthesis of RGO/CF/PANI magnetic composites for effective adsorption of uranium
TQ Dat, NT Ha, P Van Thin, NV Tung
IEEE Transactions on Magnetics 54 (6), 1-6, 2018
72018
Study on influence of temperature and duration of hydrothermal treatment to properties of nano ferrite NiFe2O4 materials
TQ Dat
Vietnam Journal of Science and Technology 54 (1A), 1-1, 2016
22016
Large scale method to synthesize Zn0. 5Ni0. 5Fe2O4 nanoparticles with high magnetization
H Do Quoc, QD Tran
VNU Journal of Science: Mathematics-Physics 27 (3), 2011
22011
Adsorption of uranium from aqueous solution by Cu0. 5Ni0. 5Fe2O4–reduced graphene oxide nanocomposites
TQ Dat, N Van Toan, P Van Thin
Vietnam Journal of Science and Technology 54 (5A), 9-18, 2016
12016
TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU HẰNG SỐ ĐIỆN MÔI-ĐỘ TỪ THẨM PHỨC CỦA VẬT LIỆU MULTIFERROIC BiFeO3–CoFe2O4
TQ Đạt, ĐQ Hùng
Vietnam Journal of Science and Technology 50 (1A), 30-36, 2012
12012
High effective adsorption of uranium from aqueous solution by reduced graphene oxide – zinc/nickel ferrite – porous polyaniline nanocomposite
PVT Tran Quang Dat, Nguyen Tran Ha, Nguyen Vu Tung
Proceedings of International Workshop on Nanotechnology and Application 7th …, 2019
2019
Porous polyaniline - copper/nickel ferrite composite for enhanced adsorption of uranium from aqueous
PVT Tran Quang Dat, Nguyen Vu Tung
Tuyển tập báo cáo Hội nghị Vật lư chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc …, 2019
2019
Synthesis of reduced graphene oxide - Cu0.5Ni0.5Fe2O4 - prussian blue nanocomposite materials for cesium adsorption from aqueous solution
PVT Tran Quang Dat, Nguyen Tran Ha, Nguyen Vu Tung
Journal of Science and Technology 203, 5-13, 2019
2019
RGO/CNF/PANI as an effective adsorbent for the adsorption of uranium from aqueous solution
TQ Dat
Vietnam Journal of Science and Technology 56 (1A), 25-25, 2018
2018
THIẾT KẾ TỐI ƯU CẤU TRÚC HẤP THỤ VI SÓNG HIỆU SUẤT CAO HAI LỚP CHO BĂNG TẦN X-KU SỬ DỤNG THUẬT GIẢI DI TRUYỀN
NT Hà, TQ Đạt, ĐH Ninh, NV Tùng, PV Th́n
Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Thái Nguyên 190 (14), 111-117, 2018
2018
Enhanced adsorption of uranium using ternary nanocomposites based on reduced graphene oxide, Zn0.5Ni0.5Fe2O4 ferrite and tetraethylenepentamine
PVT Tran Quang Dat, Nguyen Vu Tung
Proceedings of International Workshop on Advanced Materials Science and …, 2018
2018
Design of multilayer broadband absorbing materials using genetic algorithm
DQH Nguyen Tran Ha, Tran Quang Dat, Nguyen Vu Tung, Pham Van Thin
Journal of Science and Technology 191, 3-9, 2018
2018
Synthesis of reduced graphene oxide – CoFe2O4 ferrite nanocomposites for efficient adsorption of uranium from aqueous solution.
DQH Tran Quang Dat, Nguyen Van Toan, Pham Van Thin, Pham Thanh Hung
Proceedings of International Workshop on Advanced Materials Science and …, 2016
2016
Nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng radar băng X của composite Mn0.5Zn0.5Fe2O4 và PANI.
ĐQH Nguyễn Trần Hà, Trần Quang Đạt, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Vũ Tùng
Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật 179, 194-201, 2016
2016
Nghiên cứu tính chất hấp thụ vi sóng của composite Zn0.5Ni0.5Fe2O4 và PANI
ĐQH Trần Quang Đạt, Nguyễn Trần Hà, Phan Nhật Giang
Proceedings of Advances in Applied and Engineering Physics IV, 193-197, 2016
2016
Removal of uranium from aqueous solution using NiFe2O4 superparamagnetic nanoparticles
DQH Tran Quang Dat, Vu Dinh Thao
Tuyển tập báo cáo Hội nghị Kỹ thuật Công nghệ Hóa học và Môi trường, 151-163, 2015
2015
Tổng hợp vật liệu nano ferrite Zn0.5Ni0.5Fe2O4 và khảo sát tính chất hấp thụ sóng điện từ của chúng
ĐQH Trần Quang Đạt, Nguyễn Trần Hà
Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ, 26-35, 2015
2015
ADSORPTION OF URANIUM (VI) FROM AQUEOUS SOLUTION USING Fe3O4 SUPERPARAMAGNETIC NANOPARTICLES
TQ Dat, P Van Thin, DQ Hung
Tuyển tập báo cáo Hội nghị Vật lư chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20